3rd Grade  Denise King, Melanie Potoka, Sheila Wright